REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ WYCIECZKĘ DLA CIEBIE I TWOJEJ MAMY”

Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronach konkursmonnari.pl, w terminie do dnia 15 sierpnia 2024r. 

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU

„WYGRAJ WYCIECZKĘ DLA CIEBIE I TWOJEJ MAMY”

podpisany w dniu 26 maja 2024 roku w Łodzi, przez:

MONNARI TRADE spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 6, 90-453 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 184276, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7251784741, REGON 472333285, kapitał zakładowy 3.056.308,90 zł w całości wniesiony, zwana dalej: „Organizator

§ 1.

Organizator postanowił zmienić Regulamin konkursu „WYGRAJ WYCIECZKĘ DLA CIEBIE I TWOJEJ MAMY” („Regulamin”) w ten sposób, że:

  1. W § 1. zmianie ulega treść pkt. 8 i 9, którym nadaje się następujące brzmienie:

    

   1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06 maja 2024, a kończy w dniu 30 sierpnia 2024 roku, który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej w Konkursie, z zastrzeżeniem, iż Uczestnicy mogą dokonać zgłoszeń w Konkursie od dnia 06 maja 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku włącznie.
   2. Warunkiem zakupowym, który uprawniają do udziału w Konkursie jest zakup przynajmniej jednego, dowolnego produktów w sklepie Monnari w dniach od 06 do 30 czerwca 2024 roku udokumentowanego dowodem zakupu (paragon/faktura).

    

  2. W § 2. zmianie ulega treść pkt. 1, którym nadaje się następujące brzmienie:

    

                           1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie oraz w okresie od godz. 00:00:00 w dniu 06 maja 2024 roku do godz. 23:59:59 w dniu 30 czerwca 2024 2024 roku spełnić następujące warunki:

                                a. dokonać w sklepie Monnari zakupu przynajmniej jednego, dowolnego produktów w sklepie Monnari w dniach od 06 do 30 czerwca 2024 roku, potwierdzonego na dowodzie zakupu oraz zachować oryginał lub kopie otrzymanego dowodu zakupu do końca trwania Konkursu

                                b. Zachować oryginał Paragonu do dnia 30 lipca 2024 roku w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody, przy czym oryginałem na potrzeby Konkursu nie są w szczególności kserokopia, podpis, duplikat, wydrukowany skan, paragon zapisany w aplikacji oraz zdjęcie czy wydruk paragonu z aplikacji.

 

3. W § 5. zmianie ulega treść pkt. 1, któremu nadaje się następujące brzmienie:

                         1. Po zakończeniu Konkursu spośród Zdań, nadesłanych przez Uczestników w okresie od 06 do 30 czerwca 2024 r. włącznie, Komisja Konkursowa w terminie do dnia 12 lipca 2024 r. wybierze 30 (trzydzieści) Zgłoszeń, które w ocenie Komisji będą najlepsze.

 

 1.  W § 6. zmianie ulega treść pkt. 1 i 6, którym nadaje się następujące brzmienie:
  1. Organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu poprzez przesłanie najpóźniej w terminie do 16 lipca 2024 r. bezpłatnej wiadomości SMS, na numer telefonu komórkowego lub w wiadomości E-mail, (nr tel./e-mail podany w zgłoszeniu do Konkursu). W powyższym SMS-ie/e-mailu, w celu weryfikacji prawa do Nagrody, Laureat Konkursu poproszony zostanie o przesłanie listem poleconym lub e-mailem na adres kontakt@konkursmonnari.pl, w przeciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości SMS/e-mail z informacją o wygranej, oryginału lub kopii dowodu zakupu, dokumentującego dokonanie zakupu w sklepie Monnari oraz wypełnionego i podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. O zachowaniu terminu do przesłania dowodu zakupu oraz wypełnionego i podpisanego oświadczenia decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem lub data wysłania e-mail.
  2. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronach konkursmonnari.pl, w terminie do dnia 15 sierpnia 2024r.
 2. W § 7. zmianie ulega treść pkt. 2 i 3, którym nadaje się następujące brzmienie:
  1. Nagrody w konkursie będą przekazywane Laureatom od 01 sierpnia 2024 po uprzedniej informacji poprzez SMS lub w wiadomości e-mail.
  2. Nagrody będą przekazywane Laureatom maksymalnie do 24 sierpnia 2024 (aby po tym terminie odebrać nagrodę laureat może ustalić z Koordynatorem indywidualny termin odbioru nagrody). Po tym terminie pozostanie do dyspozycji Organizatora.

 

 1. W § 8. zmianie ulega treść pkt. 1 i 6, którym nadaje się następujące brzmienie:
  1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników w formie pisemnej w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu w terminie do 24 sierpnia 2024 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem.
  2. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym, w terminie do 30 sierpnia 2024.

 

 § 2..

Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 4..

Tekst jednolity Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

Organizator:

Załącznik nr 1 – tekst jednolity Regulaminu

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ WYCIECZKĘ DLA CIEBIE I TWOJEJ MAMY”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulamin”, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą „WYGRAJ WYCIECZKĘ DLA CIEBIE I TWOJEJ MAMY”, zwanym dalej „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu „WYGRAJ WYCIECZKĘ DLA CIEBIE I TWOJEJ MAMY” jest MONNARI TRADE spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 6, 90-453 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 184276, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7251784741, REGON 472333285, kapitał zakładowy 3.056.308,90 zł w całości wniesiony, zwana dalej: „Organizator”.
 3. Koordynatorem Konkursu jest Katarzyna Mysiorek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi (94-238), przy ul. Kwiatowej 30, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 727-227-30-98, Regon 473051525, zwana dalej: „Koordynator”.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów promocyjnych, o których mowa w § 1 pkt 6 poniżej, jako konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwana dalej „Uczestnik”.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora i Koordynatora Konkursu, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące w sposób stały usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym produkty promocyjne objęte Konkursem dostępne są w czasie jego trwania wyłącznie w sklepach stacjonarnych Monnari lub w sklepie internetowym działającym pod adresem www.emonnari.pl, zwanych dalej „sklepy Monnari”. Lista stacjonarnych salonów Monnari, w których Uczestnicy mogą dokonać zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, dostępna jest na stronie internetowej www.emonnari.pl w zakładce „Nasze sklepy”.
 7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06 maja 2024, a kończy w dniu 30 sierpnia 2024 roku, który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej w Konkursie, z zastrzeżeniem, iż Uczestnicy mogą dokonać zgłoszeń w Konkursie od dnia 06 maja 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku włącznie.
 8. Warunkiem zakupowym, który uprawniają do udziału w Konkursie jest zakup przynajmniej jednego, dowolnego produktów w sklepie Monnari w dniach od 06 do 30 czerwca 2024 roku udokumentowanego dowodem zakupu (paragon/faktura).
 9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
 10. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 • § 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
  1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie oraz w okresie od godz. 00:00:00 w dniu 06 maja 2024 roku do godz. 23:59:59 w dniu 30 czerwca 2024 roku spełnić następujące warunki:
 1. dokonać w sklepie Monnari zakupu przynajmniej jednego, dowolnego produktów w sklepie Monnari w dniach od 06 do 30 czerwca 2024 roku, potwierdzonego na dowodzie zakupu oraz zachować oryginał lub kopie otrzymanego dowodu zakupu do końca trwania Konkursu
 2. wykonać zadanie konkursowe polegające odpowiedzi na pytanie: „Na jakie wakacje zabrałbyś swoją mamę?, zwane dalej „Zdanie”. Zdanie nie może być dłuższe niż 400 znaków (licząc spacje oraz znaki interpunkcyjne)
 3. zgłosić udział w Konkursie poprzez przesłanie Zdania zwanego dalej „Zgłoszenie”:
  1. przez stronę internetową www.konkursmonnari.pl (wymaga dostępu do sieci Internet) ; Załączenie zdjęcia Paragonu, przy czym załączony plik powinien być zapisany w formacie jpg, a waga pliku nie może przekraczać 2 MB. Nieczytelne zdjęcia Paragonu lub zdjęcia Paragonu nieczytelnego, uszkodzonego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie daty, miejsca zakupu, numeru Paragonu oraz zakupionych produktów lub nie obejmujące tych danych lub zawierające dane niezgodne z podanymi w Zgłoszeniu, nie są brane pod uwagę przez Organizatora i mogą uniemożliwić otrzymanie nagrody przez Uczestnika. Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia do Konkursu (zwane dalej „Zgłoszeniem”) zostanie potwierdzone komunikatem wyświetlonym na ekranie uczestnika oraz wiadomością e-mail wysłaną pod adresem podanym w Zgłoszeniu.
  2. przez wrzucenie kuponu konkursowego do urny konkursowej dostępnej w sklepach Monnari
 4. w zgłoszeniu należy podać:
 5. Imię i nazwisko
 6. Numer telefonu
 • Adres E-mail
 1. Adres zamieszkania
 2. Data urodzenia
 3. Numer paragonu
 4. Zachować oryginał Paragonu do dnia 30 lipca 2024 roku w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody, przy czym oryginałem na potrzeby Konkursu nie są w szczególności kserokopia, odpis, duplikat, wydrukowany skan, paragon zapisany w aplikacji oraz zdjęcie czy wydruk paragonu z aplikacji.
 5. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności, polega na łącznym spełnieniu warunków określonych w § 2 pkt 1 powyżej.
 6. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał lub kopie dowodu zakupu (za dowód zakupu Organizator uznaje wyłącznie paragon fiskalny lub fakturę, wydany przez system kasowo-fiskalny w sklepie Monnari na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zwanego dalej „Dowód zakupu”) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody w Konkursie, z zastrzeżeniem, że data na dowodzie zakupu nie może być późniejsza, niż dzień dokonania Zgłoszenia w Konkursie.
 7. Każdy Uczestnik może przesłać w Konkursie dowolną liczbę Zgłoszeń, pod warunkiem, że liczba dokonanych Zgłoszeń odpowiada liczbie dowodów zakupu.
 8. W przypadku uzyskania przez Uczestnika prawa do nagrody w Konkursie, Organizator może zażądać od Uczestnika wszystkich dowodów zakupu, odpowiadających liczbie Zgłoszeń, zarejestrowanych w systemie Koordynatora.
 9. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia:
 10. które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności warunków wskazanych w § 2 pkt 1-8;
 11. wysłane w inny sposób niż za pośrednictwem strony konkursmonnari.pl lub kuponu konkursowego;
 12. w których Zdanie będą naruszały autorskie prawa majątkowe, dobre obyczaje;
 13. w których Zdanie będą zawierały wulgaryzmy oraz treści obraźliwe.
 14. Uczestnik przystępując do Konkursu poprzez przesłanie Zgłoszenia oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na warunki w nim określone.
 15. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przesłane przez niego Zdanie są wynikiem jego osobistej twórczości, co oznacza, że nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich. W przypadku, gdy Zdanie przesłane do Organizatora przez Uczestnika Konkursu będą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Organizatorowi.
 • 3. Nagrody
 1. W Konkursie zostanie przyznanych łącznie 30 nagród (zwane dalej „Nagrody”)
 2. W Konkursie zostaną przyznane następujące Nagrody:
 3. 5 (pięć) Nagród Głównych w postaci vouchera na zakup wycieczki na wakacje.pl o wartości 4000 zł brutto każda (słownie cztery tysiące złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 445,00 zł brutto.
 4. 10 (dziesięć) Nagród I stopnia w postaci vouchera na zakup dwóch dużych walizek dla ciebie i mamy do sklepów Monnari o maksymalnej wartości jednostkowej 1 399,98 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 156,00 zł brutto do każdej z Nagród.
 5. 15 (piętnaście) Nagród II stopnia w postaci vouchera na zakup dwóch dużych torebek dla ciebie i mamy do sklepów Monnari o maksymalnej wartości jednostkowej 639,98 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 72,00 zł brutto do każdej z Nagród.
 6. Łączna wartość puli Nagród w Konkursie wynosi 48 464,50 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy).
 7. Nagroda pieniężna, o której mowa § 3 pkt 2 powyżej, nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
 8. Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od każdego zwycięzcy Nagrody kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kwota podatku zostanie pobrana z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej, o którym mowa w § 3 pkt 1. do czego Uczestnik upoważnia Organizatora.

 

 • 4. Komisja Konkursowa

 

 1. Nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora komisja konkursowa, w której skład wchodzą przedstawiciele Organizatora (zwana dalej „Komisja”).
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
 3. ocena prawidłowości przesyłanych Zdań,
 4. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Zdań przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
 5. ogłoszenie listy laureatów Konkursu,
 6. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

 

 • 5. Zasady przyznawania nagród

 

 1. Po zakończeniu Konkursu spośród Zdań, nadesłanych przez Uczestników w okresie od 06 do 30 czerwca 2024 r. włącznie, Komisja Konkursowa w terminie do dnia 12 lipca 2024 r. wybierze 30 (trzydzieści) Zgłoszeń, które w ocenie Komisji będą najlepsze.
 2. Uczestnicy, będący autorami wybranych przez Komisję , uzyskają prawo do Nagrody (zwani dalej „Laureaci Konkursu”).
 3. Przy ocenie i wyborze najlepszych Zdań, Komisja będzie stosowała następujące kryteria:
 4. oryginalność Zdań,
 5. walory artystyczne Zdań,
 6. pomysłowość,
 7. słownictwo i stylistykę,
 8. kreatywność,
 9. formę i treść.
 • 6. Weryfikacja laureatów
 1. Organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu poprzez przesłanie najpóźniej w terminie do 16 lipca 2024 r. bezpłatnej wiadomości SMS, na numer telefonu komórkowego lub w wiadomości E-mail, (nr tel./e-mail podany w zgłoszeniu do Konkursu). W powyższym SMS-ie/e-mailu, w celu weryfikacji prawa do Nagrody, Laureat Konkursu poproszony zostanie o przesłanie listem poleconym lub e-mailem na adres kontakt@konkursmonnari.pl, w przeciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości SMS/e-mail z informacją o wygranej, oryginału lub kopii dowodu zakupu, dokumentującego dokonanie zakupu w sklepie Monnari oraz wypełnionego i podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. O zachowaniu terminu do przesłania dowodu zakupu oraz wypełnionego i podpisanego oświadczenia decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem lub data wysłania e-mail.
 2. W oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej Uczestnik zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, wraz z numer telefonu komórkowego, podanego w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres do korespondencji, złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest wyłączony z brania udziału w Konkursie oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Konkursu.
 3. Prawidłowo wypełnione oświadczenie wraz z dowodem zakupu należy przesłać listem poleconym na adres Koordynatora: MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek ul. Kwiatowa 30, 94-238 Łódź z dopiskiem na kopercie „KONKURS MONNARI” lub „WYGRAJ WYCIECZKĘ DLA CIEBIE I TWOJEJ MAMY”. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie konkursmonnari.pl
 4. Dowód zakupu jest uznany za potwierdzający zakup i uprawnia Laureata Konkursu do otrzymania Nagrody, jeżeli spełnia następujące warunki:
 5. jest czytelny,
 6. jest wydany w jednym ze sklepów Monnari,
 7. data i godzina wystawienia dowodu/dowodów zakupu zawiera się w okresie Sprzedaży Promocyjnej i jest wcześniejsza niż data wysłania Zgłoszenia w Konkursie.
 8. Niedopełnienie któregokolwiek z powyższych podpunktów skutkować będzie utratą prawa do Nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora. Laureat Konkursu w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia do Koordynatora oświadczenia otrzyma bezpłatną wiadomość SMS lub wiadomość e-mail z podaniem przyczyny utraty prawa do Nagrody.
 9. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronach konkursmonnari.pl, w terminie do dnia 15 sierpnia 2024r. .

 

 • 7. Wydanie nagród

 

 1. Nagrody w konkursie zostaną przekazane Laureatom konkursu w sklepie Monnari, w którym Laureat dokonał zakupów.
 2. Nagrody w konkursie będą przekazywane Laureatom od 01 sierpnia 2024 po uprzedniej informacji poprzez SMS lub w wiadomości e-mail.
 3. Nagrody będą przekazywane Laureatom maksymalnie do 24 sierpnia 2024 (aby po tym terminie odebrać nagrodę laureat może ustalić z Koordynatorem indywidualny termin odbioru nagrody). Po tym terminie pozostanie do dyspozycji Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Laureata Konkursu. W takim przypadku Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora.
 5. Laureat Konkursu nie może domagać się zamiany wygranej nagrody rzeczowej na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzach oraz nie przysługuje prawo cesji praw do nagrody na osoby trzecie.
 6. Nagroda zostanie wydana Laureatowi Konkursu po podpisaniu przez niego stosownego protokołu odbioru Nagrody dostarczonego do niego wraz z Nagrodą.
 • 8. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników w formie pisemnej w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu w terminie do 24 lipca 2024 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Koordynatora: MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek, 94-238 Łódź, ul. Kwiatowa 30 z dopiskiem na kopercie „Konkurs Monnari – reklamacja”.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji oraz podpis Uczestnika.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7dni od dnia ich otrzymania przez Koordynatora.
 5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym, w terminie do 30 sierpnia 2024.

 

 • 9. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników i Laureatów Konkursu w formularzach przewidzianych Regulaminem jest Organizator MONNARI TRADE spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 6, 90-453 Łódź.
 2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych Organizatora możliwy jest pod adresem Administratora oraz e-mailowo pod adresem: iod@monnari.com.pl
 3. Dane osobowe osób biorących udział w konkursie, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „WYGRAJ WYCIECZKĘ DLA CIEBIE I TWOJEJ MAMY”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora doraźnie, na podstawie zgody Uczestnika poprzez wysłanie zgłoszenia i akceptację regulaminu lub Laureata poprzez akceptację i wypełnienie załącznika nr 1 niniejszego Regulaminu wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, wydania Nagrody.
 5. Dane osobowe Uczestników i Laureatów zostaną przekazane do podmiotów wspierających Administratora w organizacji i przeprowadzeniu konkursu takich jak: podmioty wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w tym stronę internetową konkursmonnari.pl ; Koordynatora.
 6. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Nagród będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez nich zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom przysługuje skarga do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podanie dodatkowych danych w Formularzu Laureata, lub reklamacji jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.
 10. Dane osobowe w Konkursie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Uczestnik w Konkursie zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i aktualne

 

 • 10. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie monnarikonkurs.pl oraz w siedzibie Organizatora. Na pisemną prośbę Uczestnika przesłaną na adres Organizatora, Organizator zobowiązuje się przesłać Uczestnikowi kserokopię Regulaminu – pod warunkiem dołączenia przez Uczestnika zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu prowadzonego pod nazwą „WYGRAJ WYCIECZKĘ DLA CIEBIE I TWOJEJ MAMY”

Oświadczenie Laureata Konkursu o danych osobowych

DANE LAUREATA

 

Imię i nazwisko**: ………………………………………………………………………………………………………………….

Ulica, numer domu i mieszkania**: …………………………………………………………………………………………………………………

Kod i miejscowość**: ………………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu komórkowego*: …………………………………………………………………………………………………………………..

Adres Email*: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Potwierdzam, że akceptuję Regulamin Konkursu prowadzonego pod nazwą „WYGRAJ WYCIECZKĘ DLA CIEBIE I TWOJEJ MAMY”.

Oświadczam, że spełniam warunki określone w § 1 pkt 4 Regulaminu Konkursu oraz nie jestem pracownikiem Organizatora Konkursu, oraz Koordynatora. Nie jestem również członkiem najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące w sposób stały usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Oświadczam, że jestem autorem Zdań i przysługują mi pełne prawa autorskie, osobiste i majątkowe do Zdań.

 

 

 

……………………………………………………………………….

(Data oraz czytelny podpis Laureata)

ÿ Zapoznałem się z Regulaminem Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „WYGRAJ WYCIECZKĘ DLA CIEBIE I TWOJEJ MAMY”.

ÿ Wyrażam zgodę na publikację na stronach internetowych www.monnarikonkurs.pl, na liście zwycięzców mojego imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania.

 

……………………………………………………………………….

(Data oraz czytelny podpis Laureata)

 

 

UWAGA! Prosimy o dołączenie do niniejszego oświadczenia oryginału lub kopi dowodu zakupu.

*(Jeśli numer tel. kom. /Email Laureata do kontaktu ws. nagrody jest inny niż numer, z którego dokonał on zgłoszenia do Konkursu, prosimy o podanie obu numerów z zaznaczeniem, który numer jest kontaktowym w kwestii odbioru nagrody.)

**(UWAGA! Prosimy o podanie danych adresowych umożliwiających efektywne dostarczenie nagrody, wszystkie pola formularza są obowiązkowe)